מדיניות פרטיות

כללי

1. ההסתדרות מכבדת את פרטיותך ולכן מפרטת להלן את המידע לגבי מדניות הגנת הפרטיות באתר ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ולכל הנוגע להתנהלות ההסתדרות עם המידע הנאסף באתר.
2. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הינם לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת ההסתדרות במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

איסוף ושימוש במידע

3. חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש, כגון שמו המלא ודרכי ההתקשרות עימו. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין במהלך רישום לשירות באתר (להלן: "המידע האישי"). מובהר, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע האמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש, אולם מסירת פרטים אלה הכרחית לצורך אותו שירות באתר. מסירת הפרטים כאמור על ידי המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לשימוש ההסתדרות במידע זה, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובכפוף לכל דין.
4. המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש ישמר במאגר המידע של ההסתדרות והיא תהא רשאית לעשות במידע האישי בהתאם לתנאי רישיון מאגר המידע של מאגר המידע של ההסתדרות ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות העברתו לצדדים שלישיים המפורטים בתנאי הרישיון. מסירת המידע האישי ופרטי ההתקשרות של המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לדיוור ישיר מטעם ההסתדרות אל פרטי ההתקשרות שניתנו על ידו.
5. ההסתדרות רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע אשר הצטבר אודות המשתמש במהלך השימוש באתר, וזאת על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר. בנוסף רשאית ההסתדרות לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות. ככלל המידע שישמש את ההסתדרות יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה איתי את המשתמש.
6. מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת השימוש באתר, תהא ההסתדרות רשאית לשמור קבצים ו/או הגדרות (דוגמת cookies) על מחשב המשתמש.

צדדים שלישיים

7. כמפורט בתנאי השימוש לעיל, האתר עשוי לכלול תוכן של צד שלישי, באמצעות קישורים או היפר קישורים. השימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של הצדדים השלישיים כאמור, כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
8. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כניסה של המשתמש לאתרים של הצדדים השלישיים באמצעות הפניה באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד ההסתדרות בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזר ישיר או עקיף הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע אודות המשתמש

אבטחת מידע

9. ההסתדרות מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע. יחד עם האמור מובהר, כי ההסתדרות אינה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של ההסתדרות וכי ידוע למשתמש שההסתדרות לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מחדירה לאמורית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת ההסתדרות, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.