דבר יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית

עובדות ועובדים יקרים,

ביום 23.5.2017 צפויות להתקיים בחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות העובדים הכללית החדשה.

ההסתדרות היא ארגון העובדים הגדול בישראל, שחברים בו מאות אלפי עובדות ועובדים במגוון רחב של מקומות עבודה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי. מכוח מעמדה זה להסתדרות ישנה השפעה רבה על עולם העבודה הישראלי ועל תנאי התעסוקה של העובדות והעובדים בישראל.

חשיבותה והשפעתה של ההסתדרות מדגישה כמובן את חשיבותן של הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות, כאשר אני קוראת לכל עובדת ועובד חברי הסתדרות בעל/ת זכות בחירה לממש את זכותה/ו הדמוקרטית על מנת לעצב את דמותה של ההסתדרות ובמידה מסויימת את דמותה של מדינת ישראל לחמש השנים הקרובות.

יום הבחירות להסתדרות אינו יום שבתון, ואנו בוועדת הבחירות עשינו כל שביכולתנו על מנת להנגיש את הקלפיות לציבור הבוחרים. כל חברה וחבר הזכאים לבחור קיבלו הודעה לבוחר המפרטת את קלפי המגורים אליה הם משוייכים ואת שעות פעילותה. בנוסף, ועדת הבחירות עשתה מאמצים על מנת לפרוס קלפיות בכל מקומות העבודה שיש בהם למעלה מ-100 בעלי זכות בחירה, למעט במקומות שבהם הדבר לא התאפשר, כאשר העובדות והעובדים מוזמנים לברר באתר האינטרנט של ועדת הבחירות אם מוצבת קלפי במקום עבודתם וכן לברר את מיקומה המדוייק.

ועדת הבחירות אף עשתה מאמצים רבים על מנת לשמור על טוהר הבחירות ועל תקינות הליכי הבחירות. כל בוחרת ובוחר מוזמנים להצביע בבחירות על פי צו מצפונם בלבד, כאשר ועדת הבחירות עשתה כל שביכולתה על מנת לשמור על חשאיות הבחירות. כאן אדגיש כי קלפיות מקומות העבודה והקלפיות העוברות אינן נפתחות ואינן נספרות במקומות ההצבעה בעבודה ומעטפות ההצבעה שבהן יישלחו לספירה במרכז לוגיסטי ביחד עם קלפיות נוספות המשויכות לאותו מרחב. לא קיימת כל אפשרות לדעת מי הצביע לאיזה מועמד או רשימה.

אבקש להדגיש כי על הבחירות להסתדרות חלות הוראות חוק בחירות לגופים ציבוריים. משמעות הדבר היא שחל איסור חוקי על הפרעה לבחירות, לרבות הפרעה להצבעה או למניין הקולות, הטרדה ואיום על חברי ועדות קלפי, חל איסור חוקי על מתן או הצעת שוחד על מנת להשפיע על ציבור הבוחרים, חל איסור חוקי על נטילת שוחד לשם השפעה על השתתפות בבחירות כבוחר/ת או כמועמד/ת וחל איסור חוקי על איום בגרימת נזק לאדם אם יצביע או לא יצביע למאן דהוא בבחירות. כמו כן חל איסור על עריכת תעמולת בחירות בתחנות הקלפי ובמרחק של 25 מטרים מהן וחל איסור חוקי על ניסיון לעוות את תוצאות הבחירות בדרך של הצבעה שלא על פי תקנוני ההסתדרות, שימוש בתעודה מזהה שהמצביע אינו בעליה, הטלה של יותר ממעטפה אחת לקלפי ועוד. הפרת כלל איסורים אלה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר או קנס. אני קוראת לכלל ציבור הבוחרים והמועמדים לשמור על טוהר הבחירות ולדווח מיידית על כל חשש לפגיעה הטוהר הבחירות.

באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית ניתן לעיין במידע נוסף על הליכי הבחירות.

 

                                                                                                                                                           בכבוד רב          
                                                                                                                                                          עו"ד טל קרת          
                                                                                                                                            יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית